Regulamin

obowiązujący od dnia 01 stycznia 2016 r.

1.    Pełny zapis na kurs językowy następuje po podpisaniu umowy kursu językowego (dalej: Umowa) i zaksięgowaniu wpłaty (w całości lub pierwszej raty) na koncie Szkoły ITALIANO VERO Alessandro Ferrandello (dalej: Szkoła).W przypadku, gdy Umowa zostaje wysłana drogą mailową do Słuchacza,  zapis na kurs językowy oraz akceptacja treści umowy następuje po wpłacie pierwszej raty ceny kursu językowego na konto Szkoły, bez konieczności podpisania Umowy przez Słuchacza.

2.   Szkoła zastrzega sobie prawo wycofania oferty kursu językowego w przypadku braku miejsc, o czym Słuchacz zostanie poinformowany niezwłocznie. W przypadku wniesienia opłaty za kurs w grupie, w której brak wolnych miejsc, Słuchaczowi proponowany jest inny termin zajęć lub pełny zwrot wniesionej opłaty.

3.    Dokonanie płatności za kurs językowy (w całości lub w części) jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej oraz akceptacją Warunków Uczestnictwa w Kursach Językowych, określonych poniżej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH

1.    Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć, których ilość przewiduje oferta kursu.

2.    Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody Szkoły.

3.    Kursy językowe prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach przez wykwalifikowanych lektorów native speakerów.

4.    Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby słuchaczy i ich poziom znajomości języka włoskiego określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, bądź, w przypadku osób kontynuujących naukę, na podstawie certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu.

5.    Zmiana poziomu kursu językowego na wyższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uzgodnieniu ze Szkołą oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lektora.

6.    Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni wolnych od pracy. Szkoła uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu językowego w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu.

7. Przerwa w nauce jest możliwa z obu stron na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie. Przerwa dłuższa niż dwa tygodnie jest możliwa tylko w przypadku nagłej udokumentowanej choroby ucznia. W tym przypadku nie obowiązuje rezerwacja terminu zajęć, ustalona w momencie rozpoczęcia kursu. Kontynuacja będzie możliwa pod warunkiem, że będą wolne terminy. Szkoła nie zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty za kurs.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

9.    Liczebność grup wynosi od 2 do 8 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grupy maksymalnie o dwie osoby w szczególnych przypadkach.

10.    Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania kursu językowego tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z ofertą kursu. Zajęcia odwołane przez Słuchacza na mniej niż 24 godziny przed planowanym terminem zajęć uważa się za odbyte.

11.    Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć, połączenia kilku grup, bądź rozwiązania grupy w przypadku, gdy jej liczebność wynosi mniej niż połowa stanu maksymalnego określonego w ofercie kursu. Słuchaczom, których grupa została rozwiązana lub którym nie odpowiada proponowany nowy harmonogram zajęć, przysługuje rekompensata proporcjonalna do ilości godzin pozostałych do zrealizowania.

12.  Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości usług świadczonych przez Szkołę w formie pisemnej lub podczas rozmowy z uprawnionymi przedstawicielami Szkoły.

13. Szkoła wymaga od Słuchaczy punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.

14.  Ceny kursów oraz ewentualne rabaty określone są w ofercie Szkoły. Rabaty nie sumują się.

15. Cena kursów nie zawiera podręczników do nauki. Szkoła w celach dydaktycznych udostępnia nieodpłatnie fragmenty podręczników języka włoskiego, zgodnie z art. 27-28 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  oraz autorskie materiały dydaktyczne stworzone przez Szkołę.

16.  Opłata za kurs językowy może być wniesiona w kilku ratach, których wysokość określona jest w ofercie kursu. Zapisu na kurs językowy Słuchacz dokonuje wraz z wniesieniem pierwszej wpłaty.

17.  Rezygnacja (wypowiedzenie umowy) przez każdą ze stron może nastąpić tylko z ważnych powodów. Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w kursie językowym składając pisemną rezygnację ze wskazaniem przyczyny swojej decyzji. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie językowym w trakcie jego trwania, Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty wszystkich rat, których termin płatności upłynął do dnia rezygnacji, a Szkoła nie zwraca Słuchaczowi opłat za wykorzystane przez Słuchacza godziny kursu językowego. Ponadto, Słuchacz jest zobowiązany do zapłaty opłaty w wysokości 30% ceny kursy (ceny bez rabatu) odpowiadającej poniesionym przez Szkołę kosztom rezerwacji miejsca na kursie, chyba że te koszty będą niższe.

18.  W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie określonym w Umowie Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy i traci prawo do uczestnictwa w zajęciach. Ponowny zapis na kurs językowy jest możliwy wyłącznie po uiszczeniu zaległych płatności.

19. w rozumieniu “wykwalifikowana kadra lektorska” o której mowy w paragrafie 2 punkcie 2 nauczyciele posiadają wykształcenie w kierunku literatury włoskiej bądź pedagogicznej lub podobnej (laurea magistrale in lettere moderne, lingue straniere, pedagogia itp). Nie jest konieczne posiadanie uprawnienie CEDILS lub podobne certyfikaty.

Masz pytania? wypełnij poniższy formularz, odpowiemy Ci w ciągu 24 godzin.


Imię i nazwisko (*):

E-mail (*):

Telefon Kontaktowy (*):

Wiadomość: